יום ראשון, 8 בינואר 2017

עו"ד נועם קוריס - בקשת הפטר שהגישה החייבת בהתאם לחוק ההוצאה לפועל - החלטה

הוצאה לפועל, לשכת תל אביב
בפני כב' הרשם עוזי מאיר
תיק 01-99542-10-3
תיק איחוד לחייב מוגבל

סוג ההחלטה: החלטה ללא בקשה


בעניין החייבת: (-)


החלטה
עניינה של החלטה זו היא בקשת הפטר שהגישה החייבת בהתאם לחוק ההוצאה לפועל (תיקון מספר 47 והוראת שעה) (הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"ה-2015 (להלן: "תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל").
בתאריך 07.10.2015 הגישה החייבת, (-) (להלן: "החייבת"), בקשה למתן צו הפטר על פי הוראות תיקון 47 חוק ההוצאה לפועל.
החייבת, ילידת 1931, הוכרזה כמוגבלת באמצעים בתאריך 14.2.2010, תיקיה אוחדו ונקבע לה צו תשלומים בסכום של 100 ש"ח לחודש.
היקף חובות החייבת בעת הגשת הבקשה 177,088 ש"ח (כיום – 180,372 ש"ח). החייבת לא הצהירה בבקשתה על חובות לנושים חיצוניים, שאינם מנהלים כנגדה תיקי הוצאה לפועל.
כיום, מתגוררת החייבת ב"מעונות הגיל", שהוא דיור מוגן של משרד הבינוי והשיכון ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים, וזאת כנגד תשלום סמלי של שכר דירה. החייבת סובלת מבעיות בריאות שונות וביניהן בעיות לב, ניוון רשתית בשתי העיניים וכן מדיכאון קליני.
הכנסתה היחידה של החייבת היא מקצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי והיא משמשת את החייבת להוצאות מחייה מינימליות, כמפורט בשאלון.
משהבקשה עמדה לכאורה בתנאי הסף הקבועים בסעיף 69י3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן: "החוק") דרשתי, בהתאם לסעיף 69י7 לחוק, את כל צווי המידע הקבועים בתוספות לחוק וכן הורתי לחייבת להגיש מסמכים כמפורט בהחלטה מיום 08.10.2015.
החייבת הגישה מסמכים בהתאם להחלטה הנזכרת לעיל ובהחלטתי מיום 18.11.2015 הורתי, בהתאם לסעיף 69י8, לחוק על פתיחת תיק במסלול הפטר ועל קביעת מועד לדיון בבקשה.
הודעה על פתיחת תיק במסלול הפטר פורסמה בעיתון יומי בשפה הערבית (20.11.2015, "אל-צנארה"), בעיתון יומי בשפה העברית (27.11.2015, "ישראל היום") וכן ברשומות (ילקוט הפרסומים, חוברת 7163, עמ' 1748). המועד האחרון להגשת התנגדויות, 18.02.2016, פורסם בכל אחת מן המודעות הנזכרות לעיל.
הדיון בבקשה התקיים היום, 16.03.2016, כמפורט בפרוטוקול המצוי בתיק.
בסמוך למועד הדיון הציגה באת כוח החייבת הסכמות של הזוכים הבאים: (-) (הזוכה בארבעה תיקים מתוך תשעת התיקים המתנהלים כנגד החייבת), (-) ו (-). במהלך הדיון הצהירה באת כוח החייבת כי שוחחה עם באת כוח הזוכה, (-), וקיבלה את הסכמתה הטלפונית (זוכה זה לא הגיש התנגדות).
מעיון בתרשומת המופיעה בתיק ההוצאה לפועל עולה כי נציגת מזכירות ההוצאה לפועל שוחחה עם הזוכה (-) וזה הודיע לי כי אין בכוונתו להתייצב לדיון בבקשת ההפטר (זוכה זה לא הגיש התנגדות).
הזוכה היחידה שהתנגדה לבקשה היא חברת (-) אשר הגישה את התנגדותה במועד הקבוע בחוק. לא הוגשה מטעם החייבת תגובה להתנגדות זו.
היום, 16.03.2016, התקיים הדיון בהתנגדויות ובבקשת ההפטר ובתום הדיון סיכמו הצדדים את טענותיהם.
לאחר שעיינתי בהתנגדות שהגישה הזוכה ולאחר שמעתי את טענות הצדדים, החלטתי לדחות את ההתנגדות.
ראשית, ההתנגדות לא הוגשה בהתאם להוראות החוק.
ההתנגדות לא נתמכה בתצהיר של הזוכה כי אם בתצהיר בא כוחה, אגב העלאת טענה כי אין צורך בתצהיר כיוון שההתנגדות נסמכת על טיעונים משפטיים בלבד. אינני מקבל טענות אלה. על תצהיר ההתנגדות לבקשת ההפטר צריך לחתום הזוכה ולא בא כוחו. מעבר לכך, בהתנגדות קיימות טענות עובדתיות המחייבות תמיכה בתצהיר.
שנית, לגופן של טענות, לא מצאתי ממש בהתנגדות.
הזוכה טוענת כי לא ברור מבקשת החייבת איזה סכום היא מבקשת לשלם כנגד כלל החובות ומהו סך כלל החובות על מנת שהזוכה תוכל לשקול את כדאיות ההסדר המוצע. עם כל הכבוד, טענה זו אינה מובנת לי. היקף חובותיה של החייבת ידוע וברור והוא עמד לנגד עיני הזוכה – מידע על היקף החובות מופיע במחשב ההוצאה לפועל ובסעיף 10 לשאלון (במסגרתו הצהירה החייבת כי אין לה נושים חיצוניים שאינם מנהלים כנגדה תיקי הוצאה לפועל). מעבר לכך, לא ברור לי לאיזה הסדר מתייחסת הזוכה בבקשתה, שהרי לא מדובר בהצעת הסדר כי אם בבקשה להפטר מחובות.
הזוכה טוענת כי לא ברור מה היקף נכסיה של החייבת והאם בבעלותה נכסי מקרקעין או נכסים אחרים שמהם ניתן לפרוע את החוב. גם טענה זו אינה ברורה. החייבת הצהירה בשאלון על הכנסותיה ועל נכסיה, התבקשו צווי מידע רבים על פי החלטתי מיום 08.10.2015 וכן הורתי לחייבת להגיש תדפיס נתוני עסקאות ממיסוי מקרקעין ללא תיחום בזמן. על פי כל הנתונים שהתקבלו ונאספו, אין בבעלות החייבת נכסי מקרקעין ומידע זה מצוי, גם הוא, בידי הזוכה. בהקשר הדברים אציין כי במהלך הדיון הפנתי את תשומת ליבו של בא כוח הזוכה לכך כי על המידע שהתקבל בעקבות החלטתי מיום 8.10.2015 וכי קיים תדפיס נתוני עסקאות ממיסוי מקרקעין, אולם, למרות זאת, בא כוח הזוכה הודיע כי הזוכה עומדת על התנגדותה.
טענה נוספת של הזוכה, שאינה ברורה לי, היא הטענה בדבר הגורם שעומד מאחורי בקשת ההפטר, וכוונת הזוכה הוא לבנה של החייבת. מעבר לכך שטענה זו נטענה בעלמא, לא ברורה הרלוונטית שלה שעה שלחייבת אינטרס ישיר בקבלת הפטר מחובותיה, המוגש בהתאם להוראות הדין.


עוד טוענת הזוכה כי אם החייבת תותיר אחריה עזבון ימומשו נכסי העיזבון לטובת כלל הנושים. אינני מקבל טענה זו וטוב היה אם טענה זו לא הייתה נטענת. ראשית, לא ברור לי הבסיס המשפטי שעומד ביסוד טענה זו. שנית, מצבת נכסיה של החייבת היא מצבת הנכסים שיש לחייבת ערב הגשת בקשת ההפטר וערב מתן צו ההפטר. עם מתן צו ההפטר, מסתיים הדיון בבקשה וההליך מגיע לקיצו. אחד החריגים לעיקרון סופיות הדיון הוא מקרה שבו לא הצהירה החייבת, במסגרת בקשת ההפטר, על נכסים שיש לה, ובמקרה כזה רשאים הנושים להגיש בקשה לביטול ההפטר. בהקשר זה יצוין כי סעיף 69י16 לחוק קובע במפורש כי רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל, בכל עת, צו הפטר אם מצא כי צו ההפטר ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב, ויש בכך להצדיק את ביטולו.
מן האמור לעיל עולה, כי אין מקום לקבל את התנגדות הזוכה ואני מורה על דחייתה.
באת כוח החייבת עתרה להשית על הזוכה הוצאות אם תדחה התנגדותה אולם, לא ראיתי לנכון לעשות כן כיוון שלא הוגשה מטעם החייבת תגובה להתנגדות זו וכיוון שממילא היה על החייבת להתייצב לחקירת יכולת על פי הוראות החוק ולזוכה נתונה הזכות לחקור את החייבת.
בסיום הדברים, הנני רואה לנכון לציין את הדברים הבאים:
הליך ההפטר בהוצאה לפועל הינו הליך השונה, במהותו, מהליך פשיטת רגל המתנהל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980. המדובר הוא, כפי שהתייחס לכך כבוד השופט עודד מאור ברע"צ 48590-11-15 בן שעיה נ' מועצה אזורית שומרון (14.01.2016), בהליך מהיר ועוקף הליכי פשיטת רגל.
על פי דברי ההסבר לתיקון 47 (הצעות חוק ההוצאה לפועל (תיקון מספר 47 והוראת שעה) (הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"ה-2015, ה"ח 933) החשיבות במתן צו הפטר לחייבים שהם פושטי רגל נשענת, בין היתר, על תפיסה סוציאלית והרצון לשקם חייבים שכשלו כלכלית. בדברי ההסבר להצעת החוק קיימת סקירה של המצב בהוצאה לפועל והצורך במתן הפטר בהליכי הוצאה לפועל לחייבים מוגבלים באמצעים על בסיס ההבנה כי מוסד המוגבל באמצעים אינו משיג את המטרה שלשמה הוא נוצר. הוראת השעה נועדה לאפשר לחייבים מוגבלים באמצעים, אשר לו היו פונים להליכי פשיטת הרגל, היו זוכים להפטר ולבנות מחדש את חייהם במישור הכלכלי-משפטי, אולם, הם אינם עושים זאת מסיבות שונות ונותרים כלואים, כלשון דברי ההסבר, במערכת ההוצאה לפועל.
הוראות השעה נקבעה כהוראה זמנית עד לגיבוש הסדר חקיקתי חדש ומקיף שיסדיר את דיני חדלות הפירעון על כלל היבטיהם ויחליף את ההסדרים הקיימים היום ואכן, ממש בימים אלה, הונחה על שולחנה של הכנסת הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016, ה"ח 1027.
מעיון בהצעת החוק ובדברי ההסבר להצעת החוק, עולה כי אם תתקבל הצעת החוק עתידים לחול שינויים מהותיים בכל הקשור לדיני חדלות פירעון:
ראשית, עתיד לחול שינוי טרמינולוגי – לא מדובר עוד בהליכי פשיטת רגל כי אם בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. שנית – ובכל הקשור לענייננו – אם תתקבל הצעת החוק, יוסמכו רשמי ההוצאה לפועל לטפל, באופן מלא, בהליכי חדלות פירעון של יחידים בעלי היקף חובות של עד 150,000 ש"ח. על פי דברי ההסבר החידוש העיקרי בכל הקשור לחדלות פירעון של יחידים הוא העברת ניהולם של חלק גדול מההליכים מבית המשפט למערכת ההוצאה לפועל. כלומר, מדובר בשינוי מהותי בתפקידה של מערכת ההוצאה לפועל וזו עתידה להפוך, אם תתקבל הצעת החוק, מגוף שאמון על גביית חובות לגוף שיטול חלק בשיקום כלכלי של חייבים ויעניק להם סעד. האמור לעיל עולה בקנה אחד עם מטרת הוראת תיקון 47 לחוק על בסיסה מוענק לחייבת ההפטר בתיק זה.
על רקע הנאמר לעיל דומני, שלא יהיה חולק כי נסיבותיה של החייבת במקרה זה באות בגדר אותם המקרים המצדיקים מתן צו הפטר.
סוף דבר, אני מקבל את בקשת ההפטר.
אני קובע כי החייבת מופטרת מכל חוב כאמור בסעיף 69י15 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967,  נכון ליום הגשת בקשת ההפטר, 07.10.2015, מלבד חוב שאינו בר-הפטר או חוב שאינו בר-תביעה לפי סעיף 72(1) לפקודת פשיטת רגל.
המזכירות תעביר לתיק האיחוד את הכספים המעוכבים לשם חלוקתם בין הזוכים ולאחר מכן תפזר את תיק האיחוד.
אני מורה על ביטול הכרזת החייבת כמוגבל באמצעים, על ביטול כל ההגבלות שהוטלו על החייבת במסגרת ההכרזה, על ביטול כל ההגבלות שהוטלו על החייבת בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדה ועל סגירת כל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגד החייבת.

ו'  אדר ב תשע"ו
16 מרץ 2016


תאריךעוזי מאיר, רשם

אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

·                    עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה

יום שישי, 6 בינואר 2017

דברי הסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 חלק א'/ עו"ד נועם קוריס

דברי הסבר להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 חלק א'/ עו"ד נועם קוריסהצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 חלק א': עקרונות ופרשנות פרק א': עקרונות יסוד מטרת החוק 1 .חוק זה בא להסדיר את פירעון חובותיו של חייב שהוא יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה - )1 )להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב; )2 )להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים; )3 )לקדם את שילובו מחדש של חייב שהוא יחיד במרקם החיים הכלכליים. חלק א' החלק הראשון מחולק לשני פרקים. הפרק הראשון קובע את עקרונות היסוד שבבסיס החוק ומגדיר את מונחי היסוד שילוו את החוק - "חדלות פירעון" ו"חדל פירעון". הפרק השני הוא פרק ההגדרות המגדיר את שאר המונחים המרכזיים שילוו את החוק. פרק א': עקרונות יסוד סעיף 1 סעיף זה הוא סעיף המטרה של החוק. הסעיף משרטט את היקף תחולתו של החוק ואת המטרות שהוא מבקש להגשים. החייבים שבהם עוסק החוק הליכי חדלות פירעון של יחידים מוסדרים כיום בפקודת פשיטת הרגל, הליכי חדלות פירעון של חברות מוסדרים כיום בפקודת החברות, ואילו הליכי הבראת חברות מוסדרים כיום בחוק החברות. כדי לתת מענה הן לצורך באחידות והן לצורך בהסדרים ייחודיים במקרים המתאימים, מוצע ליצור מסגרת חקיקתית אחת אשר תכלול יחידים ותאגידים. במקביל, מוצע לקבוע בתוך אותה מסגרת חקיקתית חלקים ייחודיים שיעסקו בהיבטים הייחודיים הנוגעים לתאגידים וליחידים. עם זאת, החוק המוצע עוסק בחברות ושותפויות בלבד. הליכי חדלות פירעון של תאגידים אחרים דוגמת עמותות, חברות לתועלת הציבור ואגודות שיתופיות דורשים התאמות ושינויים שיתאימו לתכליות ולמטרות פעולותיהן השונות. הסדרתם של דיני חדלות הפירעון לגבי תאגידים אלה תיעשה בנפרד, על בסיס העקרונות שבהצעת החוק. להשלמת התמונה בעניין זה יש לציין כי סעיף 354 להצעת החוק מאפשר לשר להחיל בצו את הוראות החוק, כולן או חלקן, גם על חבר בני אדם שאינו חברה או שותפות. כמו כן הוראות סדר הפירעון שבחלק ד' להצעת החוק יחולו גם על תאגידים אחרים. טיפול כולל בכל שלבי חדלות הפירעון החוק המוצע מסדיר את כל היבטי חדלות הפירעון של החייב, החל מהסדרי החוב וחובות נושאי המשרה בתקופה שקודמת לפתיחת הליכי חדלות הפירעון, המשך בהליכי ההבראה והשיקום וכלה בפירוקו של חייב שהוא תאגיד וחיסול פעילותו. תכליתה של הסדרה רחבה זו במסגרת חקיקתית אחת נובעת מההבנה כי את הטיפול בחדלות הפירעון יש להתחיל עוד קודם לפתיחת ההליכים הפורמליים. המטרה היא יצירת תמריצים אשר יסייעו לצמצם את הסיכוי לכניסה למצב של חדלות הפירעון או למנוע אותו מבעוד מועד. מטרות החוק החוק המוצע מונה שלוש מטרות להליכי חדלות הפירעון: המטרה הראשונה היא להביא, ככל האפשר, לשיקומו הכלכלי של החייב. כאמור, שיקומו הכלכלי של החייב משרת את טובת הנושים אך הוא נועד גם למימוש תכליות רחבות יותר. לשיקומו הכלכלי של החייב תועלת משקית כללית והוא מקדם גם ערכים חברתיים נוספים. כך לדוגמה, שיקום התאגיד והמשך פעילותו במשק עשוי לשמר מקומות עבודה רבים ולהוות מקור פרנסה לספקים שהתקשרו אתו ובכך להביא תועלת גדולה למשק ולחברה. המטרה השנייה היא הגדלת שיעור החוב שייפרע לנושים. הנושים הם הנפגעים העיקריים בהליכי חדלות הפירעון. לפיכך תכליתם של הליכים אלה היא להשיא את ערך נכסי החייב ולהקטין ככל האפשר את הפגיעה שתיגרם לנושים כתוצאה מחדלות הפירעון. המטרה השלישית עוסקת בהליכי חדלות פירעון של יחידים. בהליכים אלה לתכליות החברתיות מקום מרכזי. חייב הנמצא בחדלות פירעון מנוע במקרים רבים מהאפשרות להשתתף בחיי המסחר והכלכלה. לחדלות הפירעון עלולה להיות גם השלכה קשה על חייו הפרטיים, דברי הסבר הצעות חוק הממשלה - 1027 ,כ"ב באדר א' התשע"ו, 2016.3.2 605 חדלות פירעון 2 .חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם. הכרזה כי חייב הוא 3( .א( הוכרז, בצו, כי חייב הוא חדל פירעון וכי ייפתחו לגביו הליכי חדלות פירעון לפי חדל פירעון חוק זה )בחוק זה - צו לפתיחת הליכים(, יוסדרו יחסיו של החייב עם נושיו, במאוחד, בהתאם להוראות לפי חוק זה, עד לסיום הליכי חדלות הפירעון. )ב( פתיחה בהליכי חדלות פירעון לגבי חייב שהוא חדל פירעון תהיה ביוזמת החייב, הנושה או היועץ המשפטי לממשלה. 2 .חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם.חדלות פירעון 3( .א( הוכרז, בצו, כי חייב הוא חדל פירעון וכי ייפתחו לגביו הליכי חדלות פירעון לפי חוק זה )בחוק זה - צו לפתיחת הליכים(, יוסדרו יחסיו של החייב עם נושיו, במאוחד, בהתאם להוראות לפי חוק זה, עד לסיום הליכי חדלות הפירעון. הכרזה כי חייב הוא חדל פירעון )ב( פתיחה בהליכי חדלות פירעון לגבי חייב שהוא חדל פירעון תהיה ביוזמת החייב, הנושה או היועץ המשפטי לממשלה. על חיי משפחתו ועל כבודו. לכן המטרה השלישית של החוק המוצע, שהיא מטרה מרכזית בהליכי חדלות הפירעון של יחידים, היא לאפשר לחייב לפתוח דף חדש אשר יאפשר את שילובו מחדש במרקם החיים הכלכליים בישראל. סעיף 2 החוק המוצע מבקש לקבוע מבחן ברור וקל ליישום, ככל האפשר, לחדלות הפירעון של החייב. המבחן המוצע הוא העדר יכולתו של החייב לשלם את חובותיו במועדם. חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבמסגרתו חייב אינו מסוגל לפרוע את חובותיו. במהלך השנים התפתחו במשפט שני מבחנים לבחינת חדלות הפירעון: המבחן המאזני והמבחן התזרימי. המבחן המאזני בוחן את סך נכסי החייב לעומת סך התחייבויותיו. כאשר סך התחייבויות החייב גדול מסך נכסיו, הרי שבהתאם למבחן זה נחשב החייב לחדל פירעון. לעומתו, המבחן התזרימי בוחן אם החייב יוכל לקיים את התחייבויותיו בהגיע המועד לקיומן. מבחן זה מתמקד ביכולת הפירעון של החייב ולא בערך נכסיו ברגע נתון. הדין הקיים לא הכריע בין מבחנים אלה. הפסיקה מצדה הכירה הן במבחן המאזני והן במבחן התזרימי כמבחנים קבילים להוכחת חדלות הפירעון של תאגיד )ראו למשל: ע"פ 75/173 מדינת ישראל נ' בן ציון, פ"ד ל)1 )119.) למבחן המאזני יתרון על פני המבחן התזרימי בכך שהוא בוחן את מצבו הכלכלי של החייב במבט כולל ומקיף, ומאפשר הצגת תמונה מלאה יותר. ואולם לצד יתרון זה, סובל המבחן המאזני מחיסרון משמעותי הנובע מהמורכבות שביישומו. בחינת מאזנו הכלכלי של החייב מחייבת במקרים רבים הערכות שווי כלכליות מורכבות, אשר פעמים רבות אינן מדויקות. הערכות אלה עלולות לייצר מחלוקות המחייבות דיונים ארוכים ויקרים, אשר פוגעים בוודאות המשפטית והעסקית. לכן, על אף היותו של המבחן המאזני מבחן כולל ומקיף יותר, מוצע לזנוח מבחן זה ולאמץ את המבחן התזרימי כמבחן הבלעדי לחדלות הפירעון. הצעה זו מצטרפת למגמה הכללית של הצעת החוק, המעדיפה הסדרים פשוטים וברורים המקדמים את הוודאות. נדבך נוסף של הצעה זו נמצא בסעיפים 9 ו–109 להצעה, הקובעים כי נושה עתידי יהיה רשאי להגיש בקשה לפתוח בהליכים רק בנסיבות שבהן קיים חשש ממשי כי החייב פועל במטרה להונות את נושיו, להעדיף מי מנושיו או להבריח את נכסיו. קביעת המבחן התזרימי כמבחן לחדלות הפירעון יחד עם הקביעה כי, ככלל, נושה יוכל להגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים רק כאשר לא שולם לו תשלום במועד, מייצרות נקודת כניסה ברורה להליכי חדלות הפירעון אשר תקנה לשוק ודאות ויציבות. ביטול המבחן המאזני מונע מנושים עתידיים )למעט במקרים שתוארו לעיל( תרופה חקיקתית במקרים שבהם טרם הגיע מועד התשלום של חובות התאגיד, אך כבר ברור לנושים כי התאגיד לא יוכל לשלמם. הפתרון לקושי זה מצוי בעולם החוזי. נושים אלה יוכלו להשתמש בהגנות חוזיות, דוגמת תניות להעמדה לפירעון מיידי, שיסייעו להם להגן על עניינם במקרים אלה. סעיף 3 סעיף 2 להצעת החוק מגדיר את המונח הכלכלי "חדלות פירעון". סעיף 3 להצעה עוסק בתוצאה המשפטית של ההכרזה כי חייב הוא חדל פירעון. "חדל פירעון" הוא הסטטוס המשפטי של חייב אשר הוכרז עליו ככזה באמצעות צו - צו לפתיחת הליכים. עם מתן הצו לפתיחת הליכים ועד תום הליכי חדלות הפירעון, יעוצבו היחסים המשפטיים בין החייב לנושים בהתאם להוראות החוק המוצע, ולא לפי ההסכמים החוזיים והוראות הדין שחלו על החייב והנושים עד למועד מתן הצו. העיקרון היסודי של דיני חדלות הפירעון הוא כי החל ממועד מתן הצו לפתיחת הליכים מוסדרים יחסיו של החייב עם נושיו באופן קולקטיבי - במאוחד - מתוך ראייה כוללת של מצבו הכלכלי וזכויותיהם של הנושים. זאת בניגוד למצב המשפטי שחל עד למועד זה, שבמסגרתו אופן ההתנהלות היה פרטני, מול כל נושה ונושה. עיקרון זה מודגש במילה "במאוחד" שבסעיף קטן )א(. סעיף קטן )ב( כנוסחו המוצע עוסק בזהות הזכאים להגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים. מכיוון שהדין הייחודי החל על חדלי פירעון מעצב בעיקר את זכויות החייב והנושים, מוצע כי הם אלה שיהיו זכאים להגיש את הבקשה. מאחר שיש מקרים שבהם אין לחייב ולנושים אינטרס לפתוח בהליכי חדלות פירעון, אך יש בכך תועלת ציבורית, מוצע שגם היועץ המשפטי לממשלה יהיה רשאי להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון. 

אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'

·                    עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה
·     
עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס

עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona

מאמרים פרי עטם של משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר
מאמרים מאת עו"ד יפית לוי
מאמרים מאת עו"ד יסידור שוורצמן
מאמרים מאת עו"ד  עינב זכאי
מאמרים מאת עו"ד  איתי ריזניק
מאמרים מאת עו"ד   ארז פרסי


מאמרים מאת עו"ד   לאה אביב